RS
Praćenje pošiljaka
Show menu

Opšti uslovi

OPŠTI USLOVI UPOTREBE INTERNET STRANICE PRAĆENJE POŠILJAKA ZA REGISTROVANE KORISNIKE NA WWW.INTEREUROPA.RS

1. UPOTREBA I SADRŽAJ INTERNET STRANICE

Internet stranica »Praćenje pošiljaka« za registrovane korisnike na www.intereuropa.rs namenjena je Intereuropinim komitentima (u nastavku Korisnik), koji se registruju na internet stranici www.intereuropa.rs, da prihvate Opšte uslove upotrebe internet stranice »Praćenje pošiljaka« za registrovane korisnike (u nastavku Opšti uslovi) i obavežu se da će stranicu upotrebljavati u skladu s tim Opštim uslovima i važećim zakonodavstvom.

Korisnik može na internet stranici upotrebljavati aplikaciju »Praćenje pošiljaka« i/ili aplikaciju »Unos narudžbi«. Korisnik sme upotrebljavati aplikacije samo za vlastite potrebe i namene te svoja prava korištenja ne sme preneti na treće osobe. Korisnik ne stiče vlasnička ni autorska prava na aplikaciju, već samo pravo njenog korištenja u skladu sa odredbama Opštih uslova o upotrebi aplikacije »Praćenje pošiljaka« i »Unos narudžba« te pravilima korištenja koja su objavljena u priručniku odnosno u dopunama priručnika i drugih dokumenata koji su objavljeni na internet stranici www.intereuropa.rs ili ih Intereuropa dostavi korisniku na drugi način.

2. REGISTRACIJA KORISNIKA

Registracija korisnika izvodi se ulazom preko mreže, gde korisnik unese svoje podatke. Korisnik se obavezuje, da su uneseni podaci istiniti i verodostojni. Izdavanje trećoj osobi je zabranjeno.

Korisnik dolazi do internet stranice korisničkim imenom i lozinkom koje sam unese kod registracije ili korisničkim imenom i lozinkom koje Korisniku dodeli Intereuropa. Korisnik se obavezuje, da će sačuvatii korisničko ime i lozinku kao poslovnu tajnu te da će ih upotrabljavati samo ovlašćene osobe Korisnika. 

Intereuropa može odmah, bez prethodnog obaveštenja, prekinuti Korisniku pristup do internet stranice ako ustanovi da pristup više nije potreban odnosno ako ukine mrežnu stranicu. Isto tako može prekinuti pristup do mrežne stranice ako ustanovi da je Korisnik ulazio i upotrebljavao mrežnu stranicu i aplikacije suprotno Opštim uslovima te u slučaju ma kakvog postupka koji ugrožava informacijski sistem Intereurope.

3. PRIHVATANJE USLOVA

Ako Korisnik želi upotrebljavati našu internet stranicu, mora prihvatiti Opšte uslove. U slučaju neprihvatanja istih, stranicu neće moći upotrebljavati. Korisnik prihvata Opšte uslove te prilikom potvrde kod registracije i upotrebom internet stranice. Podrazumeva se da uslovi za Korisnika važe za obe naše aplikacije (»Praćenje pošiljaka« i »Unos narudžbi«) od trenutka kad ih počne upotrebljavati.

Intereuropa zadržava pravo, da bilo kada može promeniti ili dopuniti Opšte uslove. Promenjeni Opšti uslovi počinju važiti od dana kad su objavljeni na mrežnoj stranici www.intereuropa.rs. Upotrebom stranice nakon promena Opštih uslova, podrazumeva se da je Korisnik saglasan s promenjenim Opštim uslovima.

4. APLIKACIJA PRAĆENJE POŠILJAKA

»Praćenje pošiljaka« omogućava pregled kretanja pošiljaka za koje je organizacija prevoza bila poverena Intereuropi. Podaci o kretanju pošiljaka prosljeđuju se u obliku statusa koji se prilikom izvedbe pojedinačnih aktivnosti evidentiraju u informacionom sistemu Intereurope. Korisnik u sistemu može potražiti podatke samo za svoje pošiljke.

U sistemu Intereurope svaki je Korisnik označen svojim jedinstvenim identifikacionim brojem koji je kriterijum prilikom prikazivanja rezultata. Sistem Korisniku prikaže samo one narudžbe u kojima je on bio naveden kao pošiljalac, primalac ili samo platilac. Korisnik ne može videti informacije o pošiljkama drugih korisnika s kojima nije bio ni u kakvoj od navedenih pozicija.

5. APLIKACIJA UNOS NARUDŽBI

Korisnik direktno unosi narudžbe za otpremu onih pošiljaka, za koje je to ugovoreno s Intereuropom. Za naručivanje i izvođenje usluga u celosti se upotrebljavaju Opšti uslovi za obavljanje ostalih poštanskih usluga »Intereuropa Express«.
Korisnik može dati narudžbe za sve pošiljke koje su u »Opštim uslovima za obavljanje ostalih poštanskih usluga »Intereurope Express« navedene kao pošiljke, a koje Intereuropa preuzme na prevoz. Narudžbe ne može poslati za one pošiljke koje su u »Opštim uslovima za obavljanje ostalih poštanskih usluga »Intereurope Express« definisane kao pošiljke čiji je sadržaj zabranjen.
Ukoliko nije posebno dogovoreno, zadnji termin slanja narudžbe za preuzimanje pošiljaka je u 14,00 sati, a dostava se vrši u rokovima utvrđenim »Opštim uslovima za obavljanje ostalih poštanskih usluga »Intereuropa Express«.

6. USPEŠNOST PREDAJE NARUDŽBE

Smatra se da je narudžba uspešno poslata u sistem i prihvaćena od Intereurope kad sistem dodeli odgovarajući broj narudžbe i pojavi se obaveštenje da je »Unos narudžbe« uspešan. Broj narudžbe je sastavljen od oznake NRBA i devet brojeva.
Intereuropa potvrđuje sve do 14,00 sati tekućeg radnog dana zapremljene narudžbe tek kada korisnik u aplikaciji označi akciju »Šalji obaveštenje o zadnjoj narudžbi«.
Korisnik se obavezuje, da će pošiljke koje će Intereuropi predati na prevoz opremiti nalepnicama, izrađenim po standardima Intereurope.

U slučaju teškoća s upotrebom informacionog rešenja, Korisnik mora o tome bez odlaganja obavestiti Intereuropu na e-mail info@intereuropa.rs, a uz to i sve narudžbe za prevoz svih pošiljaka Intereuropi dostaviti elektronskom poštom.

7. ODGOVORNOST INTEREUROPE

Intereuropa pridržava pravo promene oblika internet stranice i razvoja aplikacija dodavanjem novih funkcionalnosti.

Intereuropa osigurava Korisniku tehničku i sadržajnu potporu koja obuhvata otklanjanje grešaka i smetnji te sva obljašnjenja o delovanju internet stranice odnosno aplikacija. Međusobna komunikacija obavlja se elektronskom poštom upućenom na e-mail info@intereuropa.rs.

Intereuropa se obavezuje da će sve eventualne smetnje, najpre kod predaje narudžbi, otkloniti što pre odnosno odmah potražiti odgovarajuća rešenja koja će omogućiti nesmetano odvijanje radnog procesa. Korisnik se obavezuje u takvim slučajevima poslovati po uputstvima Intereurope. Pri tom se odgovornost Intereurope ograničava samo na delovanje sistema Intereurope i njenih informacijskih rešenja, a ne i na delovanje sistema Korisnika i njegovih informacionih rešenja. Intereuropa ne preuzima nikakve odgovornosti za moguća nedelovanja ili greške u delovanju internetskih veza.

Intereuropa brine za nesmetano delovanje internetske stranice i nije odgovorna za sadržaj i ispravnost podataka koje Korisnik unese u sistem.

Ukoliko internet stranica sadrži poveznice s drugim internet stranicama, Intereuropa nije odgovorna za dostupnost tih stranica i njenih sadržaja.

8. POUKA O PRAVNOM LEKU

Na moguće sporove vezane uz upotrebu internet stranice primenjuje se srpsko zakonodavstvo. Za rešavanje mogućih sporova nadležan je stvarno nadležan sud u Beogradu.

9. VALIDNOST USLOVA

Opšti uslovi važe od 23. avgusta 2021 dalje.